Houd je vakkennis up-to-date en neem elke dag een kijkje op Lijfblad.nl. Zo kun je jouw klanten nog beter van dienst zijn!

Home>Geneesmiddelen

Geneesmiddelen

Verkorte productinformatie NiQuitin Clear

Samenstelling NiQuitin Clear 7 mg/24 uur bevat 36mg nicotine. NiQuitin Clear 14 mg/24 uur bevat 78mg nicotine. NiQuitin Clear 21 mg/24 uur bevat 114mg nicotine. Farmaceutische vorm Pleister voor transdermaal gebruik. Indicaties ter verlichting van onthoudingsverschijnselen van nicotine als gevolg van het stoppen met roken.
 
Waarschuwingenen voorzorgen bij gebruik
Buiten het bereik van kinderen bewaren en gebruikte pleisters op een kinderveilige manier weg gooien. Contact met deogen en de neus vermijden. Na aanraking de handenwassen met alleen water. Patiënten dienen volledig te stoppen met roken en met het gebruiken van andere vormen van nicotine bij aanvang van, en tijdens de gehele NiQuitin Clear therapie. Indien er een klinisch significante toename is van cardiovasculaire of andere effecten die toe te schrijven zijn aan nicotine, dient de NiQuitin Clear dosering verlaagd of de therapie beëindigd te worden. Gelijktijdige medicatie dient mogelijk aangepast te worden. De maximale behandelingsduur is 10 weken. NiQuitin Clear dient uitsluitend op medisch advies gebruikt te worden door patiënten met:-Cardiovasculaire aandoeningen (bv. stabiele angina pectoris, hartfalen, cerebrovasculaire aandoeningen, vasospasmolytische aandoeningen, ernstige perifere doorbloedingsstoornissen) - Ongecontroleerde hypertensie, aangezien nicotine een risicofactor kan zijn voor de ontwikkeling van maligne hypertensie - Atopische of eczematische dermatitis (vanwege locale sensitiviteit voor de pleister) - Ernstige renale of hepatische insufficiëntie of actief ulcus pepticum - Hyperthyreoïdie, feochromocytoom of diabetes mellitus.
 
Type 1. Contra- indicaties  Overgevoeligheid voor nicotine of voor één van de bestanddelen. Niet-rokers, incidentele rokers of kinderen. Patiënten met een recent myocard-infarct, onstabiele of verslechterende angina pectoris, Prinzmetal’s angina, ernstige arrhythmia cordis of een recent cerebrovasculair accident.
 
Bijwerkingen
De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd tijdens klinische studies of spontaan nadat het product op de markt was. Bepaalde symptomen die gerapporteerd zijn zoals depressie, irritatie, nervositeit, onrust, labiele gemoedstoestand, angst, slaperigheid, concentratiestoornissen, slapeloosheid  en verstoorde slaap kunnen het gevolg zijn van de ontwenningsverschijnselen die gepaard gaan met stoppen met roken. Personen die stoppen met roken kunnen alleszins verwachten dat de volgende verschijnselen optreden: zwakte, hoofdpijn, duizeligheid, hoesten of griepachtige verschijnselen.
 
Hartaandoeningen: Vaak (≥1/100, <1/10): hartkloppingen; Soms (≥1/1000, <1/100): tachycardie Zenuwstelselaandoeningen: Zeer vaak (≥1/10): hoofdpijn, duizeligheid: Vaak (≥1/100, <1/10): tremor Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen; Vaak (≥1/100; <1/10): dyspnoe, faryngitis, hoesten; Maagdarmstelselaandoeningen; Zeer vaak (≥1/10): misselijkheid, overgeven; Vaak (≥1/100, <1/10):  Relaxed Events Just enjoy dyspepsie, abdominale pijn, diarree, droge mond, constipatie; Huid- en onderhuidaandoeningen Vaak (≥1/100, <1/10): verhoogde transpiratie; Zeer zelden (<1/10 000): allergische dermatitis, contact dermatitis*, fotosensibilisatie; Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen; Vaak (≥1/100, <1/10): arthtralgie, myalgie; Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen;
 
Zeer vaak (≥1/10): reacties op de plaats van aanbrengen; Vaak (≥1/100, <1/10): pijn op de borst, pijn in de ledematen, pijn, zwakte, vermoeidheid; Soms (≥1/1000, <1/100): malaise, griepachtige verschijnselen; Immuunsysteemaandoeningen; Soms (≥1/1000,  <1/100): overgevoeligheid*; Frequentie niet bekend, kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald: anafylactische shock; Psychische stoornissen Zeer vaak (≥1/10): slaapstoornissen inclusief abnormale dromen en slapeloosheid; Vaak (≥1/100, <1/10): nervositeit. Reacties op de plaats van aanbrengen, waaronder kortstondige uitslag, jeuk, branderigheid, prikkelend gevoel, verdoofd gevoel, zwelling, pijn en urticaria zijn de meest frequente bijwerkingen van NiQuitin Clear.
 
Registratie / Afleverstatus
NiQuitin Clear 7 mg/24uur RVG 28273, NiQuitin Clear 14 mg/24 uur RVG 28274, NiQuitin Clear 21 mg/24 uur RVG 28275. UAD.
 
Vergunninghouder
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V., Postbus 757, 3700 AT Zeist
 
Datum goedkeuring van de SPC: 4-12-2013

 

Lijfblad 8

Lijfblad 8 is uit!

Bekijk bovenstaand magazine online >
doemeewin-LB08-2017-banner-rechtsbanner-tempocol-v2Canesten_Banner-Lijfbladbanner-pharmaconproefexamens-v1-2017